Μέτρο 4.2 - Αναβάθμιση Της Υποδομής Ενημέρωσης Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης, Ευαισθητοποίησης Πληθυσμού


     Μέτρο 6.1 - Ολοκλήρωση Εγγειοβελτιωτικών Έργων Του 2ου ΚΠΣ

     Προσκλήσεις

        Μέτρο 6.2 - Ταμίευση & εκμετάλλευση επιφανειακών απορροών – Τεχνητοί εμπλουτισμοί υπόγειων υδροφορέων – Εκσυγχρονισμός και βελτίωση των συνθηκών άρδευσης

        Προσκλήσεις

            

           Αναδρομικές Προσκλήσεις και Λοιπή Πληροφόρηση