Για πληροφορίες σχετικά με την 4η Προγραμματική

Περίοδο 2007-2013 πατήστε εδώΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2000-2006»


To Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000- 2006" (Ε.Π.Α.Α.-Α.Υ.) είναι ένα πρόγραμμα εθνικού επιπέδου που είχε τρεις βασικούς στόχους :
Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας ενόψει των προκλήσεων ενός συνεχώς αυξανόμενου διεθνούς ανταγωνισμού.
Τη βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η ελκυστικότητά της και να αποκατασταθεί η κοινωνική και οικονομική της λειτουργία.
Τη διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων της υπαίθρου.

Οι στόχοι αυτοί υλοποιήθηκαν μέσω δράσεων οι οποίες ομαδοποιούνται σε επτά (7) ¶ξονες Προτεραιότητας.
Υπήρξαν δύο βασικές πολιτικές που χαρακτήριζαν όλους τους άξονες προτεραιότητας και που σε μεγάλο βαθμό σηματοδότησαν και τη βασική αναπτυξιακή στρατηγική του προγράμματος που είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η ποιότητα.
Το Ε.Π.Α.Α.-Α.Υ. για την περίοδο 2000-2006 είχε συνολικό προϋπολογισμό ύψους 3.208,5 εκατομυρίων ευρώ, με Δημόσια Δαπάνη ύψους 2.036,2 εκατομυρίων ευρώ από τα οποία 1.482,7 εκατομυρίων ευρώ συγχρηματοδότηση από το ΕΓΤΠΕ-Π.

Τροποποίηση και συμπλήρωση των ΚΥΑ 448/2001 και 604/2005


Παράταση χρόνου λήξης επενδυτικών σχεδίων του Μέτρου 1.1 του ΕΠΑΑ-ΑΥ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΟΠΑΑΧ) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ


ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Παλαιότερες Ειδήσεις

Δείτε εδώ τις Τρέχουσες Προσκλήσεις ...

Τρέχοντες Διαγωνισμοί...
¶λλα προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  Leader
  Αλιεία
  ΕΠΑΑ

Ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ιστοσελίδα της Γενική Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης

Ηλεκτρονική Υποβολή Τεχνικού Δελτίου Έργου ΟΠΣ