4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
(1) ΜΙΚΡΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ & ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
4η Προγραμματική Περίοδος
Εγκατάσταση Νέων Γεωργών - Μέτρο 112
ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 125 - ΔΡΑΣΗ Α1 "Εγγειοβελτιωτικά έργα", ΔΡΑΣΗ Α2 "Έργα αναδασμών" και ΔΡΑΣΗ Α5 "Αγροτική οδοποιϊα"
Επιστολή ενημέρωσης για το Μέτρο 214 «Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία» του ¶ξονα 2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΑ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΑ (2007)
ΜΕΤΡΟ 112 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών"
Μέτρο 114 "Χρήση Υπηρεσιών παροχής Γεωργικών Συμβουλών στην Εκμετάλλευση και παροχή δασοκομικών συμβουλών"
ΝΟΝΟΘΕΣΙΑ
ΠΑΑ - ΑΞΟΝΑΣ 4 "ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER" ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΟΠΑΑΧ) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Δομή και Πρόσωπα
Κεντρικές Υπηρεσίες Υπουργείου

Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Πηγές Πληροφόρησης

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Αναθεώρηση 2006
Απόφαση Έγκρισης
Διαγραμματική Απεικόνιση
Ενδιάμεση Αξιολόγηση
Περίληψη Ε.Π.

Ετήσιες εκθέσεις Υλοποίησης
Ετήσια έκθεση 2000
Ετήσια έκθεση 2001
Ετήσια έκθεση 2002
Ετήσια έκθεση 2003
Ετήσια έκθεση 2004
Ετήσια Έκθεση 2005
Ετήσια Έκθεση 2006
Ετήσια Έκθεση 2007

Συμπλήρωμα Προγραμματισμού - Νοέμβριος 2006
Αναλυτική Περιγραφή
Δείκτες Επίδοσης
Δελτία Ελέγχου Εκπλήρωσης Κριτηρίων (ΔΕΕΚ)
Σ.Π. ανά άξονα
Τεχνικά Δελτία Μέτρων

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ)
Κοινή Υπουργική Απόφαση 471
Κοινή Υπουργική Απόφαση 505
Κοινή Υπουργική Απόφαση 505, Αποφ.Λεπτομερειών
Κοινή Υπουργική Απόφαση 505, Τροπ.Αποφ.Λεπτομερειών
Κοινή Υπουργική Απόφαση 561
Παρουσίαση

Προσκλήσεις
«Μέτρο 1.1 ΕΠΑΑ – ΑΥ 2000-2006 (Σχέδια Βελτίωσης): Δημοσιοποίηση καταστάσεων της 4ης προκήρυξης (Δεκέμβρης 2005 – Απρίλιος 2006) του Μέτρου, σύμφωνα με το άρθρο 21Α της ΚΥΑ 637/05»
Ηλεκτρονική Υποβολή Τεχνικού Δελτίου Έργου ΟΠΣ
Παλιές Προσκλήσεις
Τρέχουσες Προσκλήσεις

Διαγωνισμοί
Παλαιότεροι Διαγωνισμοί

Επιτροπές παρακολούθησης
10η Επιτροπή Παρακολούθησης
11η Επιτροπή Παρακολούθησης
12η Επιτροπή Παρακολούθησης
1η Επιτροπή Παρακολούθησης
2η Επιτροπή Παρακολούθησης
3η Επιτροπή Παρακολούθησης
4η Επιτροπή Παρακολούθησης
5η Επιτροπή Παρακολούθησης
6η Επιτροπή Παρακολούθησης
7η Επιτροπή Παρακολούθησης
8η Επιτροπή Παρακολούθησης
9η Επιτροπή Παρακολούθησης
Απόφαση σύστασης – Συγκρότησης

Υποεπιτροπές Αγροτικής Ανάπτυξης
1η Υποεπιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης
2η Υποεπιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης
3η Υποεπιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης
4η Υποεπιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης
5η Υποεπιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης
6η Υποεπιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαρθρωτικά Ταμεία
ΕΓΤΠΕ

Διαχειριστική Αρχή
ΚΥΑ Σύστασης
Μονάδες – Προσωπικό

Πρόοδος του Προγράμματος
Παρουσίαση της προόδου των έργων

Χρήσιμες Διευθύνσεις – Σύνδεσμοι
Αλλες Υπηρεσίες Γ’ ΚΠΣ
Ευρωπαϊκή Ένωση
Κυβέρνηση

¶λλα προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Leader
Αλιεία
ΕΠΑΑ
Ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Παραδείγματα Υποδειγματικών εφαρμογών

Επικοινωνία
Φόρμα Επικοινωνίας