ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε

Περίπτερο στην έκθεση ANUGA 2003
 

 

Επενδυτής : ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε.
Ο επενδυτής ενισχύθηκε για την υλοποίηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων :



  • Έρευνα αγοράς και σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου

  • Εκτύπωση Έντυπου Υλικού

  • Συμμετοχή στην έκθεση ANUGA

  • Συμμετοχή στην έκθεση SIAL

Παράλληλες εκδηλώσεις συνολικού προϋπ/σμού επένδυσης : 197.327 € (Ενίσχυση : 98.663,5 €)
Οι παραπάνω δραστηριότητες υλοποιήθηκαν τα έτη 2003-2004