Υπηρεσίες Διαχείρισης Εκμεταλλεύσεων  Μέτρο - 7.2Κατηγορίες δράσεων

Υπηρεσίες Διαχείρισης Εκμεταλλεύσεων που αφορά στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής, οικονομικής, χρηματοδοτικής και διοικητικής φύσης για την επίτευξη ανταγωνιστικότερων συνθηκών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Υπηρεσίες Αντικατάστασης, που αφορά στις περιπτώσεις απουσίας παραγωγών από την εκμετάλλευσή τους, για λόγους υγείας, διακοπών ή άλλων επειγόντων αναγκών και περιστατικών και περιλαμβάνει την αντικατάσταση του/της γεωργού, του/της συζύγου ή γεωργικού εργάτη στην εκμετάλλευσή του από έναν άλλο γεωργό για την υλοποίηση των εργασιών σε αυτή.

Ύψος Ενίσχυσης

Υπηρεσίες Διαχείρισης Το ύψος της ενίσχυσης θα είναι 70% και δεν θα υπερβαίνει τα 100.000 Ευρώ ανά δικαιούχο (συνεργαζόμενες εκμεταλλεύσεις) ανά τριετία.

Υπηρεσίες αντικατάστασης
Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται σε 70% του ύψους της αμοιβής, όπου η αμοιβή καθορίζεται με συγκεκριμένο τύπο.

Δικαιούχοι

Υπηρεσίες Διαχείρισης
Δικαιούχοι αυτού του καθεστώτος είναι γεωργοί κατά κύρια απασχόληση, αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, όπως αυτοί ορίζονται στην ΚΥΑ αριθ. 532/2003, όπως ισχύει κάθε φορά.

Υπηρεσίες αντικατάστασης
Δικαιούχοι του καθεστώτος είναι οι αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (γεωργίας ή κτηνοτροφίας ή μικτής κατεύθυνσης), μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής των ΟΠΑΑΧ.


 
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
 
Αναλυτική Περιγραφή του Μέτρου 7.2
Αναλυτική Περιγραφή του Μέτρου 7.2 (pdf)
Αναλυτική Περιγραφή Μέτρου 7.2 (doc) Αναδρομικές Προσκλήσεις και Λοιπή Πληροφόρηση

κατεβάστε το Adobe Acrobat Reader για να δείτε τα αρχεία