Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων Ποιότητας  Μέτρο - 7.3Κατηγορίες δράσεων

1.  Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποστήριξη της εμπορίας γεωργικών προϊόντων ποιότητας.
2.  Καθιέρωση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας ISO 9000, 14000, HACCP, συστήματα διασφάλισης ποιότητας περιβαλλοντικής διαχείρισης
3.  Κατάρτιση προσωπικού για την εφαρμογή των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
4. Προώθηση προϊόντων ποιότητας για τη δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών   τόπων (web sites)


Ύψος Ενίσχυσης

Το ύψος ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000 Ευρώ ανά δικαιούχο ανά τριετία και μέχρι το 75% του συνολικού επιλέξιμου κόστους.

Δικαιούχοι

Φυσικά Πρόσωπα, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (επιχειρήσεις, αγροτικοί συνεταιρισμοί κ.λ.π.)


 
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
 
Αναλυτική Περιγραφή του Μέτρου 7.3
Αναλυτική Περιγραφή του Μέτρου 7.3 (pdf)
Αναλυτική Περιγραφή Μέτρου 7.3 (doc) Αναδρομικές Προσκλήσεις και Λοιπή Πληροφόρηση

κατεβάστε το Adobe Acrobat Reader για να δείτε τα αρχεία