Ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων που σχετίζονται με τη διατήρηση και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε περιοχής, καθώς και με τη γεωργική παραγωγή και τα τοπικά αγροτικά προϊόντα, Δράση 7.4.6  Μέτρο - 7.4Κατηγορίες δράσεων

Δημιουργία – οργάνωση κέντρων πολυδραστηριότητας
Δημιουργία εποχιακών βρεφονηπιακών σταθμών
Ανάπτυξη δικτύου βιβλιοθηκών, γενικού ενδιαφέροντος
Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης – κατάρτισης σε παραδοσιακά επαγγέλματα
Αναβάθμιση υφιστάμενων τοπικών δικτύων ενημέρωσης
Ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων
Πιλοτικά έργα επίδειξης για τη διάδοση νέων τεχνικών

Ύψος Ενίσχυσης

Στα μικρά δημόσια έργα το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% του επιλέξιμου κόστους.
Για τα ιδιωτικά έργα το ύψος ενίσχυσης ορίζεται στο 75% του συνολικού επιλέξιμου κόστους, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000 ΕΥΡΩ ανά τριετία.

Τελικοί Δικαιούχοι

Υπουργείο Γεωργίας – Δ/νση Προγραμματισμού & Γ.Δ., Αυτοδιοικήσεις Α’ βαθμού (ΟΤΑ).


Ειδικότερα δικαιούχοι των καθεστώτων ενίσχυσης του μέτρου είναι:


Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα, Ο.Τ.Α., Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., Πολιτιστικοί  Σύλλογοι και λοιποί συλλογικοί φορείς (ανάλογα με την κατηγορία δράσης)


 


 
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
 
Αναλυτική Περιγραφή του Μέτρου 7.4
Αναλυτική Περιγραφή του Μέτρου 7.4 (pdf)
Αναλυτική Περιγραφή Μέτρου 7.4 (doc) Αναδρομικές Προσκλήσεις και Λοιπή Πληροφόρηση

κατεβάστε το Adobe Acrobat Reader για να δείτε τα αρχεία