Ανακαίνιση Και Ανάπτυξη Χωριών  Μέτρο - 7.5Κατηγορίες δράσεων

Βελτίωση και κατασκευή δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης οικισμών
Βελτίωση - κατασκευή δικτύου εσωτερικής οδοποιίας
Ανάπλαση οικισμών, όπου περιλαμβάνει έργα υποδομής που συνδέονται με την ανάπλαση και αναβάθμιση χαρακτηρισμένων παραδοσιακών οικισμών ή οικισμών με σημαντικά προβλήματα υποβάθμισης. Η δράση δεν εφαρμόζεται σε εγκαταλελειμμένους οικισμούς.
Προστασία και ανάδειξη αξιόλογων αρχιτεκτονικών στοιχείων της αγροτικής υπαίθρου.


Τελικοί Δικαιούχοι

Υπουργείο Γεωργίας – Δ/νση Προγραμματισμού & Γ.Δ., Αυτοδιοικήσεις Α’ βαθμού (ΟΤΑ).


Ειδικότερα Δικαιούχοι των καθεστώτων ενίσχυσης του μέτρου είναι :


Φυσικά Πρόσωπα
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
Ο.Τ.Α και επιχειρήσεις Ο.Τ.Α.


Ύψος Ενίσχυσης

Στα μικρά δημόσια έργα το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% του επιλέξιμου κόστους.
Για τα ιδιωτικά έργα το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται από 75% έως και 100% του συνολικού κόστους της επένδυσης ανάλογα με το είδος της επένδυσης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στη Γεωργία (2000/C28/02). Για τις περιπτώσεις ανακαίνισης εξωτερικών όψεων ιδιωτικών κτιρίων το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στο 60% του συνολικού επιλέξιμου κόστους και μέχρι 30.000€.


 
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
 
Αναλυτική Περιγραφή του Μέτρου 7.5
Αναλυτική Περιγραφή του Μέτρου 7.5 (pdf)
Αναλυτική Περιγραφή Μέτρου 7.5 (doc) Αναδρομικές Προσκλήσεις και Λοιπή Πληροφόρηση

κατεβάστε το Adobe Acrobat Reader για να δείτε τα αρχεία