Αγροτουρισμός Και Βιοτεχνικές Δραστηριότητες Από Γεωργούς   Μέτρο - 7.6Κατηγορίες δράσεων

Το μέτρο περιλαμβάνει την ενίσχυση επενδύσεων εκσυγχρονισμού ή ίδρυσης επιχειρήσεων, από γεωργούς κατά κύρια ή μερική απασχόληση, οι οποίες διαφοροποιούν τις δραστηριότητες με τις οποίες ασχολούνται εντός ή εκτός της εκμετάλλευσής τους, με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων οι οποίες δεν σχετίζονται με τη γεωργία.


Ειδικότερα, στο πλαίσιο του μέτρου θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις:


1.  Ενίσχυση αγροτουριστικών δραστηριοτήτων
2.  Ενίσχυση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων


Ύψος Ενίσχυσης

Το ύψος ενίσχυσης ορίζεται σε 50%, 55% και 60% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης ανάλογα με την Διοικητική Περιφέρεια της Χώρας στην οποία ανήκει η αντίστοιχη περιοχή παρέμβασης και το οποίο δε μπορεί να υπερβαίνει τα 440.000€.


Δικαιούχοι

Φυσικά Πρόσωπα, κατά κύρια ή μερική απασχόληση γεωργοί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ αριθ. 532/2003 (Παράρτημα Ι), όπως ισχύει κάθε φορά.


 


 
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
 
Αναλυτική Περιγραφή του Μέτρου 7.6
Αναλυτική Περιγραφή του Μέτρου 7.6 (pdf)
Αναλυτική Περιγραφή Μέτρου 7.6 (doc) Αναδρομικές Προσκλήσεις και Λοιπή Πληροφόρηση

κατεβάστε το Adobe Acrobat Reader για να δείτε τα αρχεία