Αγροτουρισμός Και Βιοτεχνικές Δραστηριότητες Από Ιδιώτες  Μέτρο - 7.9Κατηγορίες δράσεων

1. Ενίσχυση τουριστικών δραστηριοτήτων
2. Ενίσχυση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων
3. Προβολή συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών παρέμβασης


Ύψος Ενίσχυσης

Το ύψος ενίσχυσης ορίζεται σε 50%, 55% και 60 % ανάλογα με την Διοικητική Περιφέρεια της Χώρας στην οποία ανήκει η αντίστοιχη περιοχή παρέμβασης.


Δικαιούχοι

Φυσικά Πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του γεωργού, όπως αυτή   ορίζεται στην ΚΥΑ 451/2001 για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (επιχειρήσεις, αγροτικοί συνεταιρισμοί κ.ο.κ).
Ο.Τ.Α και επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. για συγκεκριμένες κατηγορίες πράξεων
Πολιτιστικοί φορείς
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου


 


 
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
 
Αναλυτική Περιγραφή του Μέτρου 7.9
Αναλυτική Περιγραφή του Μέτρου 7.9 (pdf)
Αναλυτική Περιγραφή Μέτρου 7.9 (doc) Αναδρομικές Προσκλήσεις και Λοιπή Πληροφόρηση

κατεβάστε το Adobe Acrobat Reader για να δείτε τα αρχεία