Προστασία Του Περιβάλλοντος  Μέτρο - 7.10Κατηγορίες δράσεων

1. Υλοποίηση μελετών και έργων για προστασία – διαχείριση δασών και οικοτόπων

2. Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση – βελτίωση περιοχών ενδιαίτησης άγριας πανίδας

3. Ενέργειες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης - ενημέρωσης

Ύψος Ενίσχυσης

Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο φορέα της παρέμβασης και ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών της πρότασης.

Δικαιούχοι

Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (επιχειρήσεις, αγροτικοί συνεταιρισμοί κ.ο.κ) μόνο για τις δράσεις ευαισθητοποίησης -ενημέρωσης.


 


 
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
 
Αναλυτική Περιγραφή του Μέτρου 7.10
Αναλυτική Περιγραφή του Μέτρου 7.10 (pdf)
Αναλυτική Περιγραφή Μέτρου 7.10 (doc) Αναδρομικές Προσκλήσεις και Λοιπή Πληροφόρηση

κατεβάστε το Adobe Acrobat Reader για να δείτε τα αρχεία