Μεταποίηση Και Εμπορία Δασοκομικών Προϊόντων  Μέτρο - 7.13Κατηγορίες δράσεων

Οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση επενδύσεις αφορούν

1. Τομέας εξοπλισμού
2. Τομέας έργων υποδομής

Ύψος Ενίσχυσης


Από το συνολικό προϋπολογισμό των επενδύσεων και των επενδυτικών σχεδίων χρηματοδοτούνται οι επιλέξιμες ενέργειες/δράσεις. Η χρηματοδότηση των επιλέξιμων ενεργειών/δράσεων.
Προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από φορείς – δικαιούχους που είναι φυσικά πρόσωπα και από δασικούς συνεταιρισμούς ή ενώσεις τους.
Οι φορείς - δικαιούχοι με δικαίωμα υποβολής προτάσεων διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες :

Ανώτατο Ύψος πρότασης (ΕΥΡΩ)

Φορέας – δικαιούχος

Μέχρι 5.900
Μεμονωμένος δασεργάτης
 
έως 150.000
Δασικοί συνεταιρισμοί ή ενώσεις αυτών

Ομάδες δασεργατών ή κατά περίπτωση μεμονωμένοι δασεργάτες που έχουν πραγματοποιήσει έναρξη επιτηδεύματος (Ατομική Επιχείρηση)

Εργολάβοι συγκομιστικών δασικών εργασιών

Δασοκτήμονες

Δικαιούχοι

Δεδομένων των στόχων του Μέτρου 7.13, φορείς – δικαιούχοι μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που επιβαρύνονται με την χρηματοδοτική δαπάνη των επενδύσεων και αποδεδειγμένα ασχολούνται με την συγκομιδή και μεταποίηση δασικών προïόντων, όπως:

Φυσικά πρόσωπα (δασεργάτες)

Εταιρείες κάθε μορφής (ΟΕ – ΕΕ – ΕΠΕ – ΑΕ)

Συνεταιριστικές οργανώσεις (δασικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών)
Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου βαθμού), όταν αυτό στα πλαίσια της Νομοθεσίας είναι επιτρεπτό

Εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν ΟΤΑ, συνεταιρισμοί – Αναπτυξιακές Εταιρείες, - και άλλα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου

Δασοκτήμονες

Ομάδες δασεργατών

Μεμονωμένοι δασεργάτες

Εργολάβοι συγκομιστικών δασικών εργασιών


 
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
 
Αναλυτική Περιγραφή του Μέτρου 7.13
Αναλυτική Περιγραφή του Μέτρου 7.13 (pdf)
Αναλυτική Περιγραφή Μέτρου 7.13 (doc) Αναδρομικές Προσκλήσεις και Λοιπή Πληροφόρηση

κατεβάστε το Adobe Acrobat Reader για να δείτε τα αρχεία