Σχέδια Βελτίωσης  Μέτρο - 1.1


Επενδύσεις που ενισχύονται

Ενδεικτικά, επενδύσεις που μπορούν να ενισχυθούν στα πλαίσια ενός Σχεδίου Βελτίωσης είναι:

- Γεωργικά κτίσματα (σταυλικές εγκαταστάσεις, αποθήκες, θερμοκήπια κα)
- Μηχανολογικός εξοπλισμός (ελκυστήρες, παρελκόμενα κα)
- Αγορά Ζωικού κεφαλαίου
- Έγγειες Βελτιώσεις (μικρά αρδευτικά, συστήματα άρδευσης κα)
- Εγκατάσταση πολυετών φυτειών
- Δημιουργία μικρών μονάδων μεταποίησης, τυποποίησης και εμπορίας των προϊόντων που παράγει η εκμετάλλευση
- Περιβαλλοντικές επενδύσεις

Δικαιούχοι

Γεωργοί Φυσικά πρόσωπα αλλά και Νομικά Πρόσωπα (με κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας) καθώς και συνεργαζόμενες εκμεταλλεύσεις.

Οικονομική ενίσχυση

Η οικονομική ενίσχυση υπολογίζεται σαν ποσοστό (από 40% έως 70%) του συνολικού κόστους της επένδυσης, το οποίο ενδεικτικά για τα Σχέδια Βελτίωσης μπορεί να φθάσει τα 225.000€ ανά εκμετάλλευση Φυσικού προσώπου και τα 600.000€ ανά εκμετάλλευση Νομικού προσώπου.
Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στο Δικαιούχο χωρίς καμία παρακράτηση.

 
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
 
Αναλυτική Περιγραφή του Μέτρου 1.1
Αρχείο doc
Αρχείο pdf Αναδρομικές Προσκλήσεις και Λοιπή Πληροφόρηση για το Μέτρο 1.1

κατεβάστε το Adobe Acrobat Reader για να δείτε τα αρχεία