Μεταποίηση Και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων  Μέτρο - 7.12Κατηγορίες δράσεων

Οι επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν στοχεύουν στη βελτίωση και τον εξορθολογισμό της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων (Τομείς Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής) και που με τον τρόπο αυτό συμβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων αυτών.

Στα πλαίσια του Μέτρου δεν ενισχύονται επενδύσεις στους τομείς ζωοτροφών, σφαγείων και ελαιούχων σπόρων.

Ύψος Ενίσχυσης

Το συνολικό ύψος της ενίσχυσης (Δημόσιας Δαπάνης) εκπεφρασμένο ως ποσοστό του όγκου επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50%.

Ειδικά για της Νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου, το συνολικό ύψος της ενίσχυσης εκπεφρασμένο ως ποσοστό του όγκου επιλέξιμων δαπανών καθορίζεται στο 65%, όπως αυτό προσδιορίζεται από τον Καν.(ΕΚ) 442/2002.

Δικαιούχοι

Νέα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν μετά την 1/1/2000 από:

1. Φυσικά Πρόσωπα
2. Εταιρείες κάθε μορφής (Ο.Ε.-Ε.Ε.-Ε.Π.Ε.-Α.Ε)
3. Συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε μορφής
4. Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου ή 2ου Βαθμού) μόνο σε απόλυτα τεκμηριωμένες και ειδικές περιπτώσεις.
5. Εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν ΟΤΑ, και Συνεταιρισμοί – Αναπτυξιακές εταιρείες, - και άλλα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.
6. Διεπαγγελματικές οργανώσεις


 
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
 
Αναλυτική Περιγραφή του Μέτρου 7.12
Αναλυτική Περιγραφή του Μέτρου 7.12 (pdf)
Αναλυτική Περιγραφή Μέτρου 7.12 (doc) Αναδρομικές Προσκλήσεις και Λοιπή Πληροφόρηση

κατεβάστε το Adobe Acrobat Reader για να δείτε τα αρχεία