Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006" είναι το πρόγραμμα του Εθνικού σκέλους του Γ' ΚΠΣ. Εγκρίθηκε με την 845/6.4.2001 Απόφαση της Επιτροπής της Ε.Ε.
Το συνολικό κόστος του Ε.Π. ανέρχεται στο ποσό των 3.010,1552570 εκατ. ΕΥΡΩ (δηλ. 1.025,71 δις δρχ), όπου η συμμετοχή της Κοινότητας (Ταμείο ΕΓΤΠΕ) είναι 1.233,418499 εκατ. ΕΥΡΩ ενώ του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα είναι 542,792525 και 1.233,944246 εκατ. ΕΥΡΩ αντίστοιχα.
Το εν λόγω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα διαρθρώνεται σε επτά (7) Αξονες και τριάντα τέσσερα (34) επιμέρους Μέτρα.

19/11/2003
Άρχισε σήμερα στη Διαρκή Επιτροπή της Βουλής η συζήτηση του Δασικού Νομοσχεδίου το οποίο έχει καταθέσει η Κυβέρνηση
19/11/2003

Με την συμμετοχή του Υπουργού Γεωργίας κ. Γιώργου Δρυ, έγινε σήμερα στον Πολυχώρο "ΑΘΗΝΑΪΣ" η παρουσίαση των Μελετών που χρηματοδοτήθηκαν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2000 - 2006.
18/11/2003

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από φυσικά ή νομικά πρόσωπα...

Παλαιότερες Ειδήσεις

Μέτρο 2.2
Επενδύσεις για Βελτίωση Υλοτόμησης - Μεταποίησης και Εμπορίας των Δασοκομικών Προϊόντων.
"3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος". (Word 2000)
Μέτρο 3.1, 3.2
"Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του Αγροτικού πληθυσμού για το έτος 2003" (Word 2000)
Μέτρο 4.2

Αναβάθμιση της υποδομής ενημέρωσης, πληροφόρησης, εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης πληθυσμού (Word 6.0)